Wytyczne odnośnie dofinansowania kolektorów słonecznych - SklepAqua.pl sklep hydrauliczny Łódź

Krok 2 Wytyczne odnośnie dofinansowania kolektorów słonecznych Dokumentacja techniczna

porady techniczne » Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej » Krok 2 Wytyczne odnośnie dofinansowania kolektorów słonecznych Dokumentacja techniczna

Krok 2
Dokumentacja techniczna

Wytyczne odnośnie zakresu projektu zostały określone we Wniosku o dotację NFOŚiGW.

Załączniki składane wraz z wnioskiem o dotację dot. przedsięwzięcia
a) Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę:
  • projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia;
  • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę.
b) Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę:
  • projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej zawierający w szczególności schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji oraz kosztorys, sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania oraz jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
  • kopia zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu, w pozostałych przypadkach: stosowne oświadczenie, jeśli do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru.
Zgodnie z art.29 ust.2 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót polegających na:
  • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych
  • montażu wolnostojących kolektorów słonecznych.
Zgodnie z art.30 ust.1 pkt. 1 i 3 lit. b zgłoszenia organowi wymaga wykonanie robót podlegających na:
  • instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych.

Reasumując:


  • zgłoszeniu nie wymaga montaż na budynkach lub ścianie budynku kolektorów o wysokości poniżej 3m
  • budowa kolektorów słonecznych wolnostojących o wysokości poniżej 3m nie wymaga zgłoszenia jeśli kolektory będą zamontowane na gruncie bez fundamentów
  • budowa kolektorów słonecznych wolnostojących o wysokości poniżej 3 m wymaga pozwolenia na budowę jeśli kolektory te będą stały na własnych fundamentach, które są budowlą i wymagają pozwolenia na budowę.

Zamiast projektu instalacji może być oferta sporządzona przez dostawcę, rozumiana jako projekt instalacji wskazany we wniosku o dotację, zawierająca określone w nim elementy.