Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej - SklepAqua.pl sklep hydrauliczny Łódź

Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej

porady techniczne » Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej

Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program udzielania kredytów wraz z dopłatą 45% kapitału kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej dla ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła.

Kto może się ubiegać o kredyt i dofinansowanie?

 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jedno lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym 
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory na własnych budynkach

W obu przypadkach z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do podgrzewania c.w.u.

Co obejmuje przedmiot kredytowania (wydatki kwalifikowane)?

 • Koszt projektu budowlano - wykonawczego rozwiązania instalacji do przygotowania c.w.u., c.o. i wody basenowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych 
 • Koszty zakupu elementów instalacji solarnej - kolektorów, podgrzewaczy (zasobników) wody, urządzeń obiegu solarnego, automatyki i AKPiA 
 • Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normę PN EN 1434  (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Koszty montażu kolektorów słonecznych 
 • Zapłacony podatek VAT

Jakie wymagania musi spełniać kolektor słoneczny?

Musi posiadać sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN 12975-2 wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK" nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Jeżeli kolektor nie spełnia w/w wymagań pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
 

Jakie są podstawowe warunki dotacji?

Dotacja z NFOŚiGW obejmuje 45% łącznych kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego

Jaka jest procedura i warunki uzyskania kredytu z dopłata z NFOŚiGW?

 • posiadanie zdolności kredytowej
 • złożenie wniosku (odpowiedni formularz bankowy) o przyznanie kredytu 
 • złożenie wniosku na dotację (formularz NFOŚiGW) 
 • odbiór techniczny wykonanej instalacji przez uprawnioną firmę lub inspektora nadzoru budowlanego 
 • przedłożenie w banku faktur związanych z przedsięwzięciem - faktury nie mogą być datowane wcześniej niż data złożenia wniosku o dotację
 • w przypadku nowo budowanych budynków protokół odbioru może być podpisany pomiędzy beneficjentem a wykonawcą po wykonaniu instalacji, w terminie wynikającym z procesu budowlanego, przed zasiedleniem budynku, jednakże oświadczenie o zamieszkaniu w budynku powinno być dostarczone w momencie gdy budynek jest zamieszkany a jego mieszkańcy wykorzystują energię cieplną pochodzącą z instalacji kolektorów słonecznych (beneficjent winien dostarczyć do banku oświadczenie o zamieszkaniu w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru instalacji i nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej z dotacją).

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym, według kolejności wpływu. Decyzję o włączeniu instrumentu dopłat do oferowanych produktów bankowych oraz o terminach ich uruchomienia podejmą dyrektorzy poszczególnych banków. Nastąpi to nie później niż w sierpniu 2010r. Część banków zadeklarowała uruchomienie kredytów już w lipcu .

Jak dotąd takie umowy zawarło 6 banków:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. 
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 
 • Krakowski Bank Spółdzielczy 
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

 Krok 2   Dokumentacja techniczna


Dodatkowe informacje - na stronie http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/krajowe/oze3/